Polityka RODO

Polityka RODO Kancelarii Mec Hermant

Administrator danych osobowych :

Administratorem danych osobowych jest Mec Katarzyna HERMANT, adres: 22, rue Lafayette, 78000 Wersal, Francja.

Cele przetwarzania danych osobowych :

Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych, klientów Mec Hermant jest dokonywanie w celu wykonywania czynności prawnych powierzonych Mec Hermant i egzekucji umów o świadczenie usług prawnych.

Odbiorcy danych osobowych :

W ramach wykonywania powierzonej jej misji, Mec Hermant może przekazywać dane osobowe swoich klientów osobom trzecim, interweniującym w sprawę, takich jak komornicy, sekretariaty sądów, sędziowie, inni adwokaci lub radcy prawni, izby adwokackie lub izby radców prawnych, eksperci, mediatorzy, itd.

Okres przechowywania danych osobowych:

Dane osobowe są przechowywane w trakcie całego okresu trwania powierzonej Me Hermant misji lub w trakcie okresu niezbędnego do egzekucji celów przetwarzania danych osobowych, zwiekszonego o okres przedawnienia.

Niemniej, dane osobowe stanowiące dowód istnienia prawa lub umowy lub przechowywane w celu udowodnienia prawnego obowiązku, sa przechowywane w ramach pośredniego archiwum w trakcie okresu wymaganego na realizację celów przetwarzania danych osobowych, zgodnie z wymogami prawnymi (np. takich jak kodeks cywilny, kodeks handlowy, kodeks konsumenta).

Ochrona danych osobowych :

Kancelaria Mec Hermant wdrożyła środki ochronne pozwalające zabezpieczyć dostęp do pobranych danych osobowych :
- Zabezpieczenia informatyczne (ochrona danych gwarantowana przez Dropbox, ochrona dostępu do serwerów gwarantowana przez OVH, ograniczony i zabezpieczony dostęp do komputerów, itd.)
- Ochrona dostępu do lokalu Mec Hermant,
- Audyt dostępu do danych informatycznych w kancelarii Mec Hermant.

Prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia:

Wszystkie osoby fizyczne będące klientami Mec Hermant maja prawo żądania, w każdym momencia, prawa dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia.

W tym celu należy wysłać emaila do Mec Hermant na następujący adres : k.hermant@hermant-avocat-versailles.fr. Do emaila należy załączyć kopię dowodu osobistego.

Wszystkie osoby fizyczne będące klientami Mec Hermant mogą sprzeciwić się używania przez administratora ich danych osobowych w celach prospekcji handlowej.

W tym celu należy wysłać emaila do Mec Hermant na następujący adres : k.hermant@hermant-avocat-versailles.fr.

Wszystkie osoby fizyczne będące klientami Mec Hermant mogą sprzeciwić się używania przez administratora ich danych osobowych jeśli istnieją nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, albo jeśli przetwarzanie danych osobowych jest sprzeczne z prawem.

Prawo dostępu i sprostowania danych osobowych :

Wszystkie osoby fizyczne będące klientami Mec Hermant mogą :
• Żądać dostępu do ich danych osobowych,
• Żądać wskazania źródła pochodzenia ich danych osobowych,
• Uzyskać kopię ich danych osobowych (koszty nie przekraczające xerokopii mogą być pobrane przez Mec Hermant)
• Żądać, aby ich dane osobowe zostały sprostowane, skompletowane lub uaktualnione.

Administrator dysponuje max 1-miesięcznym okresem na przekazanie odpowiedzi, okres ten nalicza się od dnia otrzymania wniosku od klienta (osoby fizycznej) Mec Hermant.

Jeśli taki wniosek jest niekompletny (np. brak jest kopii dowodu osobistego), administrator ma prawo domagania się skompletowania takiego wniosku. W takim wypadku, 1-miesięczny okres jest zawieszony i będzie ponownie biegł po dostarczeniu brakujących elementów.

Administrator może :
• Odmówić dostępu do danych osobowych : w takim wypadku, administrator przedstawi umotywowanie swojej odmowy oraz poinformuje o możliwych drogach odwołania.
• Nie odpowiadać na wnioski, które stanowią ewidentne nadużycie prawa, w szczególności ze wzgledu na ich ilość lub powtarzający się charakter.

Procedura w przypadku pogwałcenia danych osobowych:

W przypadku pogwałcenia danych osobowych, Mec Hermant załącza pod poniższym linkiem formularz notyfikacji pogwałcenia danych osobowych:

https://www.cnil.fr/sites/default/files/typo/document/CNIL_Formulaire_Notification_de_Violations.pdf

Taki formularz powinien zostać przesłany do Mec Hermant na następujący adres : k.hermant@hermant-avocat-versailles.fr.

Formularz ten zostanie notyfikowany odpowiednim władzom ochrony danych osobowych w jak najkrótszym czasie, i jeśli to możliwe najpóźniej w ciągu 72godz po uzyskaniu informacji o pogwałceniu danych osobowych, chyba, że takie pogwałcenie danych osobowych nie stanowi zagrożenia dla praw i wolności osób fizycznych.