Jak założyć we Francji spółkę SARL (odpowiednik spółki z o.o.) lub spółkę SAS (uproszczoną spółkę akcyjną)?

Jak założyć we Francji spółkę SARL (odpowiednik spółki z o.o.) lub spółkę SAS (uproszczoną spółkę akcyjną)?


Aby założyć we Francji spółkę handlową, należy w tym celu:

  • Określić formę przyszłej spółki: czy lepiej jest wybrać spółkę SARL (odpowiednik spółki z o.o.) czy też spółkę SAS (uproszczoną spółkę akcyjną)?

Zasadniczo, z punktu widzenia francuskiego prawa, obie spółki są praktycznie identyczne (z zaznaczeniem kilku drobnych różnic w zakresie przepisów prawnych stosujących się do każdej ze spółek, jak np. podział kapitału na udziały (w przypadku spółki SARL) lub na akcje (w przypadku spółki SAS)).

Należy również wskazać, że spółka SAS jest dużo bardziej elastyczna, jeśli chodzi o różnego rodzaju klauzule, które można zawrzeć w umowie spółki.

Główna różnica powstaje jednak w zakresie wysokości opłacanych składek, za wykonywanie funkcji członka zarządu lub prezesa, oraz ewentualnych możliwości optymizacji podatkowej.

  • Po ustaleniu formy spółki, następnym etapem jest przygotowanie umowy spółki i wszelkiej innej dokumentacji dotyczącej założenia spółki.

Należy wskazać, że we Francji, brak jest obowiązku podpisania dokumentów dotyczących założenia spółki przed notariuszem. Dla całości dokumentacji wystarczy więc tylko zwykły podpis wszystkich wspólników.

Na tym etapie, należy również sprawdzić czy wykonywana działalność nie wymaga przedstawienia w sadzie gospodarczym specjalnych pozwoleń lub dyplomów wymaganych przez francuskie prawo, i bez których sąd nie dokona rejestracji spółki. Przykładem takiej działalności jest hydraulika lub fryzjerstwo.

  • Po przygotowaniu projektu umowy spółki, przyszły członek zarządu lub prezes musi się udać do francuskiego banku celem założenia konta przyszłej spółki.

W tym celu należy przedstawić bankowi niepodpisany i niedatowany projekt umowy spółki.

Po otwarciu konta bankowego przyszłej spółki, każdy ze wspólników musi wpłacić na to konto, wysokość kapitału zakładowego, odpowiadającą jego udziałom lub akcjom.

Po przelaniu ww. środków na konto, bank wyda członowi zarządu lub prezesowi zaświadczenie o wysokości znajdujących się na tym koncie środków, które to zaświadczenie pozwoli skompletować umowę spółki i ja podpisać (umowa spółki musi zawierać obowiązkowo informacje o dacie wpłaty środków pieniężnych na konto oraz o banku, w którym to konto zostało otwarte. Jeśli umowa spółki zostanie podpisana przez wszystkich wspólników, przed zawarciem takiej informacji, to taka umowa spółki jest nieważna. Ponadto, data umowy spółki nie może być datą wcześniejszą, niż data figurująca na zaświadczeniu o wpłacie środków pieniężnych, wydanym przez bank  (również pod rygorem nieważności umowy spółki)).

  • Po skompletowaniu, datowaniu i podpisaniu umowy spółki, należy udać się do urzędu skarbowego miejsca siedziby przyszłej spółki celem jej rejestracji.
    Zarejestrowana umowa spółki pozwoli wreszcie przygotować publikację, która musi się ukazać w Monitorze sądowym oraz dokonać rejestracji spółki w sądzie gospodarczym.

  • Po uzyskania KRS-u, należy przesłać go do banku, celem odblokowania środków pieniężnych wpłaconych przez wszystkich wspólników (do czasu uzyskania KRS-u, takie środki pieniężne są zablokowane i nie można ich używać).

Celem uzyskania obszerniejszych informacji na temat zakładania spółki na terenie Francji zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią. Nasza kancelaria specjalizuje się we wszelkiego typu problemach polsko-francuskich i zapewnia kontakt oraz wszelkie wyjaśnienia w języku polskim.