Egzekucja na terenie Francji Europejskiego Tytułu Wykonawczego: część 1

Egzekucja na terenie Francji Europejskiego Tytułu Wykonawczego: część 1


Polscy wierzyciele bardzo często zmagają się z problemami egzekucji na terenie Francji polskich wyroków sądowych.

Najczęstsze problemy z jakimi mają do czynienia to nieznajomość prawa i praktyki francuskiej oraz utrudniona komunikacja językowa z francuskimi komornikami, którzy bardzo słabo mówią po angielsku.

Zadaniem naszej kancelarii jest więc ułatwić naszym klientom ww. procedurę, w trakcie której czuwamy nad jej sprawnym przebiegiem.

Egzekucja Europejskiego Tytułu Wykonawczego na terenie Francji nie wymaga wcześniejszego wszczęcia procedury sądowej. Nie ma więc potrzeby o ubieganie się we Francji o uznanie takiego tytułu lub nadanie mu klauzuli wykonalności.

W celu dokonania egzekucji Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego, polski wierzyciel musi przesłać do naszej kancelarii następujące dokumenty:

- oryginał odpisu wyroku sądowego, spełniający warunki niezbędne dla stwierdzenia jego autentyczności (taki odpis należy uzyskać w polskim sądzie).

W odpisie wyroku, należy zawrzeć informacje o pozwanym i powodzie, a w szczególności informacje o ich miejscach zamieszkania i datach urodzenia (jeśli jedną ze stron jest osoba prawna, należy wskazać informacje dotyczące jej firmy, formy, kapitału, numeru KRS oraz osoby reprezentującej spółkę.

- oryginał odpisu zaświadczenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego, który spełnia warunki niezbędne dla stwierdzenia jego autentyczności : (takie zaświadczenie (załącznik V) należy uzyskać w polskim sądzie)

- oryginały tłumaczeń obu dokumentów na język francuski dokonane przez tłumacza przysięgłego (uwaga, jeśli dłużnikiem jest kobieta, to trzeba bardzo uważać na tytuły zawarte w tłumaczeniu, np. na użycie słowa "dłużniczka", a nie "dłużnik". Brak informacji odnośnie faktu czy dłużnik to kobieta czy mężczyzna (czasami nie wynika to z imienia i nazwiska), może spowodować problemy przy egzekucji.

W celu uzyskania obszerniejszych informacji na temat egzekucji na ternie Francji Europejskiego Tytułu Wykonawczego, zachęcam Państwa do bezpośredniego kontaktu z naszą kancelarią.

Nasza kancelaria specjalizuje się we wszelkiego typu problemach polsko-francuskich i zapewnia kontakt oraz wszelkie wyjaśnienia w języku polskim.